1. Administratorem danych osobowych, wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, jest SKLEPY KRZYŚ - Krzysztof Banasik z siedzibą w Wilkowicach ul. Mórkowska 31, 64-115 Święciechowa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem SKLEPY KRZYŚ - Krzysztof Banasik, ul. Mórkowska 31, Wilkowice, 64-115 Święciechowa, NIP: 6972083264, REGON: 411484936.
2. Celem zbierania danych jest umożliwienie przesyłania newslettera z informacjami marketingowymi.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do przesyłania newslettera. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przesyłanie newslettera.
5. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
6. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres w jakim będzie przesyłany newsletter, nie dłużej niż do dnia cofnięcia zgody.